728 x 90  • Hướng dẫn phân biệt các điểm du lịch tâm linh

    Hướng dẫn phân biệt các điểm du lịch tâm linh 14

    Đến chùa, mọi người thường cầu bình an, sức khỏe đến việc học tập của con cái, hay chuyện làm ăn, buôn bán sẽ thuận lợi. Nhưng theo quan niệm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ an bình chứ không thể phù hộ đường công, danh, tài, lộc. Vì vậy, khi đi chùa, bạn nên xin được Phật che chở, bảo vệ.

    CHI TIẾT